Kommunereform

Bardu Ap har vært fast på at vi skulle utrede og klarlegge fakta før vi tok stilling til kommunereformen. Vårt standpunkt som helhet er nei til kommunesammenslåing.

Bardu Ap har vært fast på at vi skulle utrede og klarlegge fakta før vi tok stilling til kommunereformen. Nå har vi fått utredningene, lest forskning, og intensjonsavtalene er på plass. Saken ble behandlet på gruppe- og medlemsmøte før kommunestyret, og vårt standpunkt som helhet er nei til kommunesammenslåing. Og jeg vil begrunne det litt:

• Nøkkelinformasjon om nytt inntektssystem for kommunene er ikke på plass. Økonomiberegningene er derfor usikre.

• Vi vet ikke hvilke nye oppgaver kommunene vil tildeles utover at det blir mer enn i dag, og antakelig mindre penger.

• Tidspresset kombinert med sen og manglende informasjon er ingen god kombinasjon.

• Intensjonsavtalene er ikke bindende lenger enn til neste kommunevalg. Deretter vil naturlig nok makta samles der flest folk bor.

Vi blir i for stor grad bedt om å beslutte først – for så å få vite hva det vil innebære. Det er ikke et kunnskapssamfunn verdig, og det bør vi si fra om. Vil et kommunestyre finne seg i en slik fremgangsmåte i en lokal beslutningsprosess? Prosessen fra sentralt hold har ikke vært tilfredsstillende – lokalt har man gjort det beste ut av det.

Samtidig har ingen av de høyest rangerte alternativene fra Telemarksforskning latt seg realisere. Hva forteller det oss? Jo, kanskje at kommunene hver for seg har vært seg selv nærmest i litt vel stor grad – også Bardu. Der hvor nøkkelinteresser i den enkelte kommune har blitt oppfattet som truet ved en sammenslåing – har det medført abort av videre prosess. Det er forståelig. Men er vi oss selv nærmest før sammenslåing – er det sannsynlig at vi vil være det også etter. Det vil kunne skape en splid mellom tettsteder og grender vi ikke trenger, og der de mest folkerike områdene får mest makt. Hvilket bringer meg til noen viktige hovedfunn og trender i forskningen jeg har studert:

• Svakere vekst i kommunal sysselsetting for de som mister kommunesenteret enn om de hadde fortsatt som egen kommune.

• Sterkere vekst i kommunal sysselsetting for de som får det nye kommunesenteret, men ingen samlet befolkningsøkning i storkommunen som helhet. Muligens fordi veksten i senterkommunen ikke er stor nok til å veie opp for reduksjon i omegnskommunene. Hva er poenget da?

• Det er heller ikke dekning for påstanden om at samling i større fagmiljøer og regioner bidrar til befolkningsvekst, vekst i arbeidsplasser, og bedre innsats for samfunnsutvikling. Indikasjonene er snarere omvendt: befolkningsutviklingen svekkes. Muligens fordi tapet av fagmiljøer og utviklingskraft i omegnskommunene viser seg å bety mer for region samlet enn styrkingen i senterkommunen. Det er overaskende.

Økonomisk fremstår med det vi vet i dag alternativet med Bardu alene som det beste, og det minst gunstige: Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. Jeg mener derfor det siste bør legges vekk og alternativene med Bardu – Målselv, og Bardu – Salangen – Dyrøy, er det som bør videre til en folkeavstemming.

Først skal imidlertid innbyggerne høres på folkemøte 3. mai i Bardu. Møt opp og ta del i debatten.

Oppsummert gavner mer sentralisering hverken våre lokalsamfunn, lokaldemokrati, eller region som helhet. Da er valget enkelt for meg – jeg sier nei! Lykke til med ditt!

Lars Strøm

Leder

Bardu Ap